تعاریف مهم و کاربردی حقوقی و شهرسازی

بازدید : 710   |      

مال منقول:
مال غیرمنقول:
مالک رسمی
دانگ:
سهم:
مفروز
تحدیدحدود:
زقاق:
اشکوب:
نسق:
عرصه :
اعیان:
وثیق
ه:
كل عرصه:
سهم العرصه

مال منقول: طبق ماده 19 قانون مدنی اشیائی که نقل آن ازمحلی به محل دیگرممکن باشدبدون اینکه به خودیامحل آن خرابی واردآیدرا گویند.

مال غیرمنقول: طبق ماده 11 قانون مدنی مالی را که نتوان ازمحلی به محل دیگرانتقال داد را گویند.

مالک رسمی: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به اومنتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

دانگ: یک ششم زمین وملک.

ششدانگ: تمامی یک پلاک یا یک ماشین ویا یک قریه

سهم: در بعضی از تقسیمات مالکیت افراد براساس سهام می باشد در اینصورت سهم هر مالک براساس سهام خودش محاسبه میشود

شعیر: یک شانزدهم دانگ.

مشاع: اجتماع حقوق مالکین متعدد درشیء واحد.

مفروز: هرگاه ملکی بین چند نفرباحدود،ابعاد ومساحت مشخص تقسیم شود را مفروزگویند

تحدیدحدود: یعنی حدفاصل ملک موردتحدیدیا مجاوران به همراه طول،مساحت واحیاناً ،حقوقی که مورد تحدیدهست )با مجاورین یا بلعکس ( که نسبت به هم دارند.

حدفاصل: عبارتست ازآثارمشخص کننده منتهی علیه هرحدبا مجاورکه درماوراء آن ملک مجاوراست.مانند:دیوار،پی وسنگچین و غیره.

ترصیف: عبارتست ازپیوست قسمتی ازبنا به قسمت دیگرمثل قفل وبست آجرها درطاقهای آجری متصل به دیوار.

شارع: راه عبور عمومی دراسنادمالکیت به خصوص املاک قدیمی

 

زقاق: منظورکوچه وبرزن ومعبرتنگ وکوچه بن بست می باشد

اشکوب: به معنای بام، طبقه است ودراسنادثبتی منظورازاشکوب یک طبقه ازخانه است

نسق: ازنظر اصطلاحی عبارت است ازحق کشاورزی برای کشت روی زمینی که مالک آن دیگری است

عرصه : به کل سطح زمین هر ملک که بر روی کل یا قسمتی از آن اعیان احداث می گردد، عرصه گویند. )تعاریف اوراق ممیزی املاک، ترتیب ممیزی املاک،  وزارت کشور(

اعیان: یه کلیه مستحدثات اعم از ساختمان یا بنا، اشجار و یا غیره که بر روی عرصه قرار میگیرد اعیان گویند

وثیقه: عبارتست ازملکی که برای تامین ضمانت یا خواسته ای، توقیف یا درگروگذارده می شود.

ملک قابل ترهین: ملکی قابل ترهین است که می تواند به عنوان وثیقه قبول شود.

كل عرصه: مساحت زمین طبق سند ارائه شده ازطرف مالک.

كل زیربنای مفید: مجموع مساحت زیربنای هرواحد آپارتمان باستناد صورتجلسه تفکیکی اداره ثبت.

مساحت مفید یک واحدآپارتمان: مساحت زیربنای خالص هرواحد آپارتمانی باستناد صورتجلسه تفکیکی اداره ثبت.

سهم العرصه: میزان سهم هریک ازمالکین مجتمع های مسکونی به نسبت زیربنای خالص واحد خود از زمینی  که  درآن ساختمان بناشده است را گویند.

 

كل عرصه *( كل زیربنای مفید/مساحت مفید واحد آپارتمان ): سهم العرصه